Gebruiksvoorwaarden

1. Over deze voorwaarden

Deze voorwaarden bepalen hoe u de enola-onlinediensten mag gebruiken om de inhoud te bekijken, te beluisteren, te lezen en/of te (her)gebruiken. Wanneer u onze diensten gebruikt, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk onderstaande voorwaarden. Wij raden u aan deze aandachtig te lezen vooraleer u beslist onze diensten verder te gebruiken. De enola-onlinediensten zijn alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die we aanbieden en waarmee u toegang krijgt tot de enola-inhoud. Enola-inhoud is de inhoud die enola via de enola-onlinediensten toegankelijk maakt voor u, de bezoeker. Het gaat onder meer om geluids- en videofragmenten, tekst, foto’s, interactieve toepassingen, bestanden, software en andere inhoud. De enola-onlinediensten en de enola-inhoud worden u ter beschikking gesteld door Enola vzw, gevestigd te Zeilstraat 18, 2060 Antwerpen. In de voorwaarden zal verder telkens kortweg verwezen worden naar “Enola”. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres, de desbetreffende contactpagina’s met bijhorende formulieren of op het algemene e-mailadres info@enola.be. Enola raadt u aan tevens het privacy- en cookiebeleid aandachtig door te nemen. Hierrin staat hoe Enola omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke cookies op de Enola-onlinediensten gebruikt worden. Via de Enola-onlinediensten kan u soms toegang krijgen tot externe websites (bijvoorbeeld d.m.v. van een link) of ermee interageren (bijvoorbeeld sociale media). Deze externe websites vallen niet onder ons beheer en hebben elk hun eigen algemene gebruiksvoorwaarden die ook van toepassing zijn. Enola heeft geen invloed op deze voorwaarden en wij raden u aan ook die voorwaarden grondig door te nemen. Enola kan deze voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid op ieder ogenblik zonder aankondiging veranderen indien dit nodig blijkt. De aangepaste voorwaarden worden uitsluitend bekendgemaakt op de Enola-onlinediensten en gelden vanaf hun publicatie. Enola raadt u aan regelmatig te controleren of er (eventueel) nieuwe voorwaarden van kracht zijn. De datum van de meest recente versie wordt onderaan deze pagina vermeld.

2. Toegang en het gebruik van de Enola-onlinediensten
De Enola-onlinediensten zijn voor iedereen gratis toegankelijk. U mag de Enola-onlinediensten en/of de Enola-inhoud uitsluitend gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u zich houdt aan deze voorwaarden, de toepasselijke wetgeving en de eventueel toepasselijke bijzondere voorwaarden. Voor commerciële doeleinden mag u de Enola-onlinediensten en/of de Enola-inhoud niet gebruiken. Hiermee bedoelen we ieder ander gebruik dan persoonlijk gebruik, zoals bijvoorbeeld in het kader van of ter ondersteuning van een ondernemingsactiviteit, ongeacht het economische doel of model (bijvoorbeeld ter promotie van producten of diensten, in een dienst tegen betaling, op websites met inkomsten uit advertenties). Indien u van onze diensten wel dergelijk gebruik wilt maken dient u telkens vooraf schriftelijke toestemming van Enola krijgen. Hiervoor kan u contact opnemen, zoals vermeld onder punt 1. Bijkomend mag u de Enola-onlinediensten en/of de Enola-inhoud in elk geval niet gebruiken: om wetgeving en/of rechten van Enola of derden te schaden. Het kan gaan om intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten) of de privacy van personen; voor doeleinden waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen; buiten de context waarin Enola ze aan het publiek aanbiedt en/of op zo’n manier dat Enola in diskrediet of een slecht daglicht gebracht wordt of aansprakelijk kan zijn ten opzichte van derde partijen; op zo’n manier dat de indruk ontstaat dat Enola geassocieerd is met een derde persoon, product, dienst, inhoud, opinie, geloof of overtuiging of dat Enola die ondersteunt of goedkeurt; op zo’n manier dat ze worden aangetast of beschadigd, bijvoorbeeld door het uploaden van computervirussen of andere schadelijke bestanden of door het omzeilen van de technische beschermingsmaatregelen van de Enola-onlinediensten. U mag de Enola-onlinediensten en/of de Enola-inhoud niet op eender welke andere onrechtmatige wijze gebruiken naast de reeds vermelde voorwaarden hierboven. U mag de Enola-onlinediensten en/of de Enola-inhoud enkel gebruiken op de manier waarop Enola ze aan u beschikbaar stelt. Bewerken, kopiëren, decompileren, ‘reverse-engineeren’ of op enige manier exploiteren (door u of als hulp aan derden) zijn niet toegelaten. De Enola-inhoud is voor iedereen toegankelijk, maar kan materiaal bevatten dat niet geschikt is voor een jong publiek. Als u een kind toestaat de Enola-inhoud te bekijken, te beluisteren of te lezen, dan bent u als enige verantwoordelijk om te beslissen of deze inhoud geschikt is voor het kind.

3. Rechten op de Enola-onlinediensten en de Enola-inhoud
De Enola-onlinediensten en/of de Enola-inhoud zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en naburige rechten, merkenrechten, databankrechten en rechten op computerprogramma’s. Deze rechten zijn eigendom van Enola en/of derde partijen (bijvoorbeeld licentiegevers of -gebruikers). Zonder de voorafgaande toestemming van Enola en/of deze derde partijen mag u daarom de Enola-onlinediensten en/of de Enola-inhoud niet kopiëren, bewerken, publiceren, exploiteren of op een andere manier gebruiken, behalve als dat expliciet is toegestaan door deze algemene voorwaarden. Enola neemt technische beveiligingsmaatregelen om haar rechten en/of die van derde partijen op de Enola-onlinediensten en/of de Enola-inhoud te beschermen. U mag deze maatregelen niet omzeilen, verwijderen of wijzigen, noch ervoor zorgen dat anderen dat kunnen doen.

4. Hergebruik van de Enola-onlinediensten en/of de Enola-inhoud, bijvoorbeeld op eigen websites of sociale media
U mag de Enola-onlinediensten en/of de Enola-inhoud alleen binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden hergebruiken, als Enola dat ook daadwerkelijk toestaat. U mag de Enola-inhoud alleen maar down- of uploaden, kopiëren of op andere websites of platformen publiceren als dat voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden is en als Enola dat hergebruik niet beperkt. Wij nemen technische beveiligingsmaatregelen om de Enola-onlinediensten en/of de Enola-inhoud tegen hergebruik te beschermen. U mag deze maatregelen niet omzeilen, verwijderen of wijzigen om de Enola-onlinediensten en/of de Enola-inhoud toch te hergebruiken, noch ervoor zorgen dat anderen dat kunnen doen. In sommige gevallen wordt hergebruik technisch mogelijk gemaakt. In dergelijke gevallen is hergebruik toegestaan, mits dit wederom gebeurt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Tevens is het niet toegelaten om de Enola-inhoud geautomatiseerd te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Enola behoudt zicht het recht voor om de toestemming voor het (her)gebruik van haar onlinediensten en/of inhoud in te trekken. U mag op uw eigen of op een andere website linken, delen of op een andere manier naar de Enola-onlinediensten en/of de Enola-inhoud verwijzen, maar uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en als u zich houdt aan de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. Een hyperlink kan, op voorwaarde dat de bezoeker bij het aanklikken van de link op uw website naar de betrokken Enola-onlinedienst geleid wordt om de Enola-inhoud te bekijken, beluisteren of te lezen. Het URL-adres van de Enola-onlinedienst dient steeds duidelijk zichtbaar zijn in de link. Niet toegestaan zijn overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging van materiaal dat op de Enola-website gepubliceerd is. Voor sommige Enola-inhoud zal u de mogelijkheid hebben om deze in te sluiten (embedden) op een andere website of platform. U mag van deze mogelijkheid gebruik maken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

5. Bijdragen op de Enola-onlinediensten
Enola biedt u soms de mogelijkheid om eigen bijdragen (zoals video’s, foto’s en tekstberichten) te delen op de Enola-onlinediensten en/of ze erin op te nemen. Enola maakt in dat geval duidelijk hoe u dat kunt doen. Uw bijdrage op de Enola-onlinediensten mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie bevatten. Ze moet ook relevant zijn aan het onderwerp van het bericht waaraan u deelneemt. De Enola-onlinediensten staan in het algemeen open voor iedereen die een constructieve bijdrage levert, op beschaafde toon en in een behoorlijk Nederlands. Bij uw bijdrage moet u een controleerbare voornaam en naam vermelden en een werkend e-mailadres waaruit uw identiteit kan worden afgeleid. De persoonsgegevens die u aan Enola verstrekt, kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten worden doorgeven, bijvoorbeeld als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd online gedrag. Ebola behoudt zich het recht voor uw bijdrage te weren, onder mee als deze extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend is; als ze lasterlijk is of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen bevat; als ze gescheld, haatdragende taal, een agressieve toon en/of racistische uitlatingen bevat; als volledige zinnen in hoofdletters zijn geschreven; in het algemeen als ze juridisch of maatschappelijk ongepast wordt bevonden. De Enola-onlinedienst kan modereren indien zij dit nodig acht. Daarbij wordt iedere bijdrage gescreend alvorens ze op het scherm verschijnt. Enola kan uw bijdrage inkorten of aanpassen om operationele of redactionele redenen. Enola heeft het recht om (automatische) filters te gebruiken tegen ongewenste woorden of uitdrukkingen. Enola kan zonder kennisgeving een bijdrage weren als deze niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en de betreffende Enola-onlinedienst eventueel helemaal sluiten indien noodzakelijk. Als u een ongepaste bijdrage instuurt, heeft Enola het recht u als deelnemer te schrappen en toegang tot de Enola-onlinediensten te weigeren en/of permanenet te blokkeren. Enola hoeft haar weigering en/of schrapping niet te motiveren. Tevens heeft Enola ook het recht in te grijpen als naar haar oordeel personen of groepen het debat dreigen te monopoliseren. Enola is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussiefora, chatgroepen of babbelkanalen. Problemen kunt u melden aan de beheerder van de Enola-onlinedienst. Als u een klacht wilt indienen, moet u de klachtenprocedure volgen (zie punt 7). Klachten die u formuleert op discussiefora, in chatgroepen of babbelkanalen of de sociale mediapagina’s van de website worden niet opgevolgd. Als u een bijdrage levert aan een Enola-onlinedienst, geeft u Enola het onbeperkte recht om ze geheel of gedeeltelijk te gebruiken en te exploiteren via elk medium (bijvoorbeeld op de Enola-onlinediensten en externe websites) en in elke vorm (bijvoorbeeld gratis of tegen betaling, op dvd of een andere drager). Enola is u daarvoor geen enkele vergoeding verschuldigd. U moet ervoor zorgen dat uw bijdrage geen inbreuk pleegt op andermans rechten (bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, auteursrechten). Dat betekent dat u zelf over alle rechten op uw bijdrage beschikt en/of dat u over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de Enola-onlinediensten. Enola draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid en u vrijwaart Enola tegen aanspraken van derden in dit verband. Enola kan niet alle bijdragen voor de publicatie op de Enola-onlinediensten nakijken op hun wettelijkheid of naleving van andermans rechten. Als u een inbreuk vaststelt, breng ons dan via de klachtenprocedure op de hoogte (zie punt 7), zodat Enola het nodige kan doen om de inhoud te verwijderen.

6. Privacy
Enola vindt de bescherming van uw privacy heel belangrijk. Hiervoor verwijzen we u graag naar het privacy- en cookiebeleid voor verdere informatie.

7. Klachten
Klachten over de Enola-onlinediensten en/of de Enola-inhoud moet u indienen via de klachtenprocedure, onder meer toegankelijk via het online formulier of volgend e-mailadres: klachten@enola.be. Meer informatie over het indienen en de behandeling van deze klachten vindt u op de desbetreffende klachtenpagina op de website van Enola.

8. Aansprakelijkheid
Enola streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren, maar zij kan u niet garanderen dat de inhoud altijd juist, volledig en accuraat is. Enola kan bijgevolg dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke geleden schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die u zou lijden door het gebruik van de Enola-onlinediensten en/of de Enola-inhoud.
Enola is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische levering van de Enola-onlinediensten en/of in de Enola-inhoud. Enola heeft het recht om op elk ogenblik en zonder enige aankondiging de Enola-onlinediensten en/of de Enola-inhoud te optimaliseren, aan te passen en/of stop te zetten. Bij tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de Enola-onlinediensten hebt u geen recht op een schadevergoeding of andere compensatie. Enola is niet aansprakelijk voor eventuele problemen met of ten gevolge van de integratie op uw website van de Enola-inhoud. Enola neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Enola-onlinediensten en de Enola-inhoud geen virussen bevatten, maar Enola kan dit niet garanderen. Bijgevolg dient u hiervoor zelf de nodige beschermingsmaatregelen te nemen (bijvoorbeeld het installeren van anti-virus-software). Via sommige Enola-onlinediensten kunt u toegang krijgen tot externe websites (bijvoorbeeld door middel van een link) of kunt er ermee interageren (bijvoorbeeld sociale media). Enola controleert die websites en hun inhoud niet. Enola kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites, noch voor het naleven van de toepasselijke wetgeving door deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Enola en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Enola de informatie op deze websites goedkeurt of ondersteunt.

9. Tot slot
U bent verantwoordelijk voor de naleving van deze algemene voorwaarden. Enola blijft verantwoordelijk voor de aangeboden Enola-onlinediensten en Enola-inhoud, maar u bent verantwoordelijk voor het hergebruik ervan (bijvoorbeeld door embedding) en u vrijwaart Enola tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan. Enola heeft altijd het recht om de Enola-inhoud te laten verwijderen op uw website.

21 september 2018.