Wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Enola organiseert via haar website. Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.
In principe kan iedereen deelnemen aan een online wedstrijd van Enola, met uitzondering van medewerkers van Enola en hun directe familieleden tot in de eerste graad.
Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Enola ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.
Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: betalend vast nummer, sms, mms,…) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Enola voor de deelname aan een wedstrijd.
Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde online wedstrijd. De datum van deelname is hierbij bepalend. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende on line wedstrijden waarvan de resultaten op dezelfde dag worden bekendgemaakt, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die online wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.
In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar door uitloting of schiftingsvraag bepaald uit alle deelnemers met het juiste antwoord.
In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door Enola in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Enola de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de website van Enola en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Enola.

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Enola tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).
Enolais in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien Enola vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet gepast wordt bevonden.
De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. Concerttickets die je via Enola wint mag je niet aan anderen doorverkopen. Enola kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen. De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat Enola de bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,…) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.
Enola is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd. Enola is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. Enola is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Enola niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving werd achtergelaten. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Enola niet aansprakelijk worden gesteld.
Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip telefonisch bereikbaar te zijn. Dit zal worden vermeld op de wedstrijdpagina. Bij onbereikbaarheid kan de gewonnen prijs toegekend worden aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorzien periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Enola de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.vereiste (bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Enola de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Enola.
Indien Enola genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Enola hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
Enola is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Enola kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.
De persoonsgegevens die Enola over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het beleid van Enola met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van Enola.
Enola houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Enola zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden – al dan niet online – van Enola uit te sluiten. Enola behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Enola geleden schade (inclusief imago-schade).
De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met Enola of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.
Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Enola te worden gelezen als verwijzend naar zowel Enola als de mede-organisator(en).
Door deel te nemen aan online wedstrijden van Enola aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Enola in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
Indien zulks vereist is, kan Enola dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Enola en kan daar desgewenst worden afgedrukt.